Методична робота в школі

Методичну роботу в школі організованочерез взаємодію всіх підрозділів здійснення навчально-виховного процесу на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

З метою вивчення методичної, психологічної підготовленості вчителів, у школісистематично здійснюється діагностування та педагогічний моніторинг як форма організації, збирання та опрацювання інформації про кожного з педагогів. Це забезпечує відстеження їхнього професійного рівня, динаміки і тенденції розвитку освітнього процесу.

Організація науково-методичної роботи в школі на діагностичній основі дає змогу досягти системного підходу в організації внутрішньої науково-методичної роботи: ознайомитися з рівнем методичної кваліфікації кожного педагога, виявити та з'ясувати, які форми науково-методичної роботи найдоцільніші для конкретного викладача, ефективно застосовувати, доповнювати, а в окремих випадках – цілеспрямовано розробляти нові методики викладання предметів, забезпечити високу результативність педагогічної діяльності.

У школі функціонує методичний кабінет відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОН України від 28.10.1997 р. № 385), який є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками і виконує такі завдання:

- надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

- координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищенням педагогічної майстерності та удосконаленням фахової підготовки вчителів;

- організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

У методичному кабінеті зосереджено всі необхідні матеріали, передбачені відповідним Положенням, що сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та дослідно-експериментальній роботі, впровадження в практику роботи ППД, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

/Files/images/педкол.JPG

Педагогічний колектив школи

У структурі методичної роботи школи передбачені різні форми роботи:

Колективні:

- педагогічна рада;

- психолого-педагогічний семінар;

- науково-теоретичний семінар;

- педагогічні читання;

- постійно діюча педагогічна виставка.

Групові:

- консультпункти;

- шкільні методичні об'єднання;

- творчі групи;

- школа малодого вчителя;

- школа ППД;

- семінари-практикуми.

Індивідуальні:

- наставництво;

- індивідуальні консультації;

- робота над науково-методичною проблемою;

- взаємовідвідування й аналіз уроків;

- самоосвіта.

Одним із основних чинників професійної компетентності педагога є його індивідуальний творчий підхід до навчально-виховного процесу. Робота з розвитку творчості педагогічних працівників розпочинається із створення необхідних умов. У навчальному закладі створені всі необхідні умови, а саме:

- поповнення шкільної бібліотеки періодичною фаховою пресою, новинками науково-методичної літератури;

- періодичне анкетування педагогів з метою спонукання їх до самоосвіти, а через цю роботу і до творчості;

- узагальнення досвіду творчого педагога (створення методичних посібників; статті на сторінках педагогічної преси);

- особистий план учителя, який спонукає вчителя до самоаналізу, визначення основних форм підвищення своєї кваліфікації;

- залучення педагогічних працівників до реалізації загальношкільної методичної проблеми;

- функціонування методичних об'єднань, де заслуховується обґрунтування вибору проблеми, контролюється стан її реалізації;

- постійне інформування про сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси;

- проведення відкритих уроків;

- робота творчих груп, що допомагає продуктивно вирішувати актуальні проблеми організації навчально-виховного процесу, залучати до участі у творчості якомога більше членів педагогічного колективу;

- атестація вчителів – важливий етап стимулювання творчості вчителів;

- організація курсів «Intel»;

- участь педагогічних працівників у професійних конкурсах.

Упродовж кількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності.
Проводиться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.
Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:
- результати навчально-виховної роботи:
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
- аналіз стану викладання предметів:
- стан виконання навчальних планів і програм;
- використання інноваційних технологій, їх ефективність;
- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;
- стан позакласної роботи вчителів з предметів;
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
- аналіз роботи за рік та перспективне планування.
Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників.

Положення про методичне об’єднання вчителів Майданецької школи

1.Загальні положення

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієїж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалю­ють свою методичну і професійну май­стерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

2. Завдання МО вчителів – предметників

В роботі МО вчителів з різних видах діяльності передбачається вирішення на­ступних завдань:

вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової на­вчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторсь­ких програм і методик;

затвердження атестаційного матеріа­лу для підсумкового контролю, атестацій­ного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану вик­ладання навчального предмету за підсум­ками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення перспективного педагогічно­го досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцін­ки результатів освоєння програми на ос­нові розроблених освітніх стандартів з предмету;

розробка системи оцінювання на­вчальних досягнень учнів (тематична, се­местрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розроб­ками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчи­телів: робота на курсах підвищення квалі­фікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, ог­лядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактич­них засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з су­часними вимогами до навчального кабіне­ту та оснащення уроку,

3. Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів про­фесійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до ува­ги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

4. Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівниц­тву розподіл навчального навантаження пе­дагогів з предмету при тарифікації, рекомен­дувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабі­нетів, предметних гуртків, студій, розподіля­ти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про мож­ливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

5. Обов'язки вчителів методоб'єднання

Кожен педагог - зобов'язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь з засіданнях МО, прак­тичних семінарах і т.п.;

брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищен­ня рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викла­дання предмету, Закон України «Про осві­ту», нормативні документи, методичні ви­моги до категорій; володіти основами са­моаналізу педагогічної діяльності.

6. Організація діяльності МО вчителів

МО вчителів обирає голову. План ро­боти МО затверджується методичною ра­дою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні се­мінари з організацією тематичних відкри­тих уроків, взаємовідвідування уроків, ме­тодичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.

В кінці навчального року методична

рада аналізує роботу МО і приймає на збе­реження план роботи, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об'єкти аналізу:

• характеристика якості (творчого потен­ціалу) кадрового складу членів МО;

• статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динам­ічний аспект за останній рік);

• статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;

• виявлення проблемного поля (форму­лювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи за­ходів по їх усуненню);

• стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів.

Зразковий алгоритм аналізу:

• Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати
просування в освоєнні методичної про­блеми, самоосвіта);

• Характеристика пріоритетних на­прямків роботи МО в минулому на­вчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, ос­вітньої установи; результативність роботи.

• Формулювання цілей і завдань діяль­ності на наступний навчальний рік звказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.

• Конкретний, особистий внесок кожно­го члена МО у вирішення того або іншо­го завдання.

Завдання МО на новий навчальний рік

Вимоги до формування цілей:

• головна підстава для висунення цілі дані аналізу наявних освітніх потреб і ут­руднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами; цілі повинні бути актуальними, адекват­ними завданням розвитку регіональної освітньої системи;

• цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації; цілі повинні мати мотивуючий, стиму­люючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

Вдосконалення професійної компе­тентності членів МО

Підвищення кваліфікації (курси ПК, се­мінари, конференції). Цілі взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями. Вивчення нормативних документів МОН України.

Вивчення методики організації навчаль­ної та виховної діяльності при взає­модії з органами культури і спорту, соц­іального захисту, медичних і правоохо­ронних органів.

Організація роботи з вивчення досяг­нень науки і передового педагогічного досвіду.

Зразкова тематика засідань МО

1 коло питань:

- узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових кон­сультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят);

2 коло питань:

- конструювання і захист проектів (мо­делей), програм, планів виховної роботи;

3 коло питань:

- практичні форми роботи (семінари - практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій);

4 коло питань:

- вивчення нормативно-правових до­кументів, методичної, інструктивне - мето­дичної літератури з питань виховання;

5 коло питань:

- розробка: посадових інструкцій, кри­теріїв оцінювання діяльності вчителів та класних керівників, положень, конкурсів;

6 коло питань:

- підведення підсумків, аналіз діяль­ності, підготовка підсумкових документів,
розробка системи заходів з усунення ви­явлених недоліків, розповсюдження пере­дового педагогічного досвіду;

7 коло питань:

- звіти з самоосвітнії роботи членів МО.

Зразкові критерії оцінки роботи методичного об'єднання

Критерії і механізм оцінювання діяль­ності методичного об'єднання розробля­ються методичним об'єднанням спільно з науково-методичною (методичною) радою і затверджуються Педагогічною радою ос­вітньої установи.

У педагогічній літературі розглядаєть­ся декілька підходів до оцінювання мето­дичної діяльності. Наприклад, М.М, Поташник, НА Ковальов, Д.Є.Яковлєва про­понують оцінювати ефективність здійснен­ня функцій методичного об'єднання тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумко­вих результатів усього педагогічного про­цесу в установі. Критерії вони формулю­ють таким чином:

1. Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо резуль­тат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються у школі, зростає, досягаю­ чи оптимального рівня для кожної дитини.

2.Критерій раціонального викорис­тання часу,зростання майстерності пе­дагога відбувається при розумних витра­тах часу.

Критерій задоволеності педагогів своєю працею,можна вважати досягну­
тим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється моти­вація творчої праці педагогів.

4. Критерій взаємозв'язку методич­ної роботи усередині установ з держав­ною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Ефективність здійснення функцій ме­тодичного об'єднання можна оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму профес­ійному розвитку:

• рівень знань з: педагогічної і вікової дитячої психології, соціальної психології;

• рівень знань теоретичних основ ви­ховання, технологій організації виховного процесу;

• рівень організаторських умінь і на­вичок;

• рівень комунікативних здібностей;

• рівень загальної культури і цивіль­ної зрілості педагога.

Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:

• організація виховної роботи з учнями:

• взаємодія з педагогічними працівни­ками і іншими учасниками освітнього про­цесу, батьками і громадськістю з вихован­ня, навчання, творчого розвитку учнів;

• активність позиції вчителя.

Методичні об'єднання можуть ефек­тивно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об'єднання підтримуватиме тісний зв'язок з дослідницькими педагогічними колекти­вами.

Робота над науково-методичними проблемами

Дата

Тематика засідань

Відповідальний

Жовтень

1. Особливості психічного та фізичного розвитку дітей-шестирічок.

2. Психолого-педагогічний консиліум. “Рівень адаптації п’ятикласників та восьмикласників в умовах переходу до профільного навчання”

3. Адаптаційний період у навчальному процесі десятикласників

Свідерська Л.В.

Грудень

1. Використання психічних особливостей учнів у навчальному процесі.

2. Круглий стіл на тему: “Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості”

3.Методи пізнання позитивних і негативних рис особистості

Свідерська Л.В.

Лютий

1. Профорієнтація – запорука успішного вибору майбутньої професії. Професії, яких потребує наш регіон
2. Індивідуальна робота з учнями з профорієнтації.

3. Психолого-педагогічні засади профілізації в старшій школі.

Свідерська Л.В.

Квітень

1. Педагогічна конференція за підсумками роботи над темою “Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості”.

2. Створення сприятливих умов для проведення підсумкової державної атестації випускників та зовнішнього тестування учнів 11 класу.

Свідерська Л.В.

Керівники ШМО.

Майданецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – опорна школа

Мета дослідження

Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього закладу

Напрями діяльності

1. Інформатизація управлінської діяльності керівника закладу освіти.

2. Методичні аспекти створення та застосування мультимедійного матеріалу для підтримки проведення уроків, позакласних заходів.

3. Розробка програмних систем для методичної роботи.

4. Апробація засобів для проведення в школі педагогічного моніторингу.

5. Розробка рекомендацій щодо створення та використання інформаційних центрів шкільної бібліотеки та методичного кабінету.

Очікувані результати

1. Переведення автоматизованого робочого місця директора, заступника директора з НВР, психолога, бібліотекаря на стандартне програмне забезпечення.

2. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмних засобів: “Електронний план роботи школи”, “Педагогічний моніторинг”.

3. Створення електронної бази освітніх законодавчих актів, проектів основних наказів по школі, розробок виховних заходів, конкурсів, свят.

4. Забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять в комп’ютерному класі (розробка електронних уроків, лекцій, презентацій, тестових навчальних програм).

5. Апробація механізму розширення та використання шкільної медіатеки для мультимедійної підтримки уроків.

6. Розробка технологій проведення соціально-психологічної діагностики класних колективів на основі впровадження нових інформаційних технологій в роботу шкільного психолога і соціального педагога.

7. Розробка технологій проведення педагогічного моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі.

8. Розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування первинних даних, одержаних із різних джерел, обробки й комплексного аналізу статистичних даних про якість освіти в навчальному закладі.

9. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки та мережі Інтернет у пошуку інформації.

Сертифікація вчителів

wym-1675427062834

Методичні рекомендації

wym-1675427256594

Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану: рекомендації Державної служби якості освіти

wym-1675686128636

Кiлькiсть переглядiв: 2460

Коментарi

  • RobertNeby

    2015-02-12 13:37:11

    [url=http://p-obr.ru/oblasti-okhrany-truda/obuchenie-po-elektrobezopasnosti-v-moskve.html]обучение на электрика в москве[/url] Сфера охраны труда на любом предприятии – важная часть всего процесса поизводства, отвечающая за здоровье и жизнь сотрудников. Ведь трагедии на производствах, связанные с человеческим фактором, могут обернуться самыми тяжкими последствиями для руководителей. Для осуществления мероприятий, связанных с охраной труда, часто появляется необходимость в компетентных и профессиональных кадрах...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.